S'està cercant, espereu....

Estàs en: AL TEU COSTAT

Campañas Municipales | Ayuntamiento de Valencia - València

Dilluns

29

Maig

Cerca avançada

Tornar

Adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible

Registre demandants de habitatge L'Ajuntament ha aprovat un nou procediment d'inscripció en el Registre de Demandants d’Habitatge (REDHA) i adjudicació de vivendes en règim de lloguer assequible.

Per a poder optar a una vivenda municipal en règim de lloguer assequible, la persona sol·licitant haurà d'estar inscrita en el Registre de Demandants d'Habitatge (REDHA), per a això cal reunir els següents requisits: 
1.    Ser persona física, major d'edat o menor emancipada, que no es trobe incapacitada per a obligar-se contractualment, d'acord amb el que s'estableix per la legislació civil comuna.
2.    Estar empadronat/da a València (o poder acreditar la residència efectiva en el terme municipal), excepte en el cas de dones víctimes de violència de gènere.
3.    No tindre cap vivenda en propietat en tot el territori nacional.
4.    Comptar amb uns ingressos mínims de 0,5 IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) i que els ingressos anuals de la unitat de convivència no siguen superiors a 3,5 IPREM. En el cas de famílies nombroses o amb persones amb discapacitat, el llindar ascendeix a 4 i 5 IPREM segons condicions.

Les persones interessades poden inscriure's, en qualsevol moment, en el REDHA. La sol·licitud es pot presentar telemàticament en la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de València.

(13/01/2023) Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.També es pot presentar en qualsevol Registre d'Entrada Municipal, així com en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació en la “Guia per a sol·licitar vivenda a l'Ajuntament de València” (pdf 179 kb).AVÍS: Les persones sol·licitants que ja estiguen inscrites en el Registre de Demandants de lloguer (RIDA), creat per acord de la Junta de Govern Local de data 22 d'abril de 2016, hauran de renovar la inscripció en el REDHA en el termini de 2 mesos a comptar des de la publicació. En cas contrari, causaran baixa d'ofici, perdent en conseqüència l'antiguitat derivada de la data d'inscripció en l'antic Registre.

Termini per a sol·licitar alta y modificació: en qualsevol moment.
Termini per a sol·licitar renovació: del 13 de gener al 13 de març de 2023, ambdós inclusivament.

Web de Vivenda / Registre de demandants de lloguer.

Dades de la campanya:

Publicació oficial: BOP n.9, de 13 de gener de 2023.

Pot trobar este document en: