S'està cercant, espereu....

Competències i organització | Ajuntament de València - València

Competències i organització del Ple

 

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan col·legiat de debat de les polítiques locals generals i d'adopció de les decisions estratègiques que afecten la ciutat de València.

Com a màxim òrgan de representació de la ciutadania li correspon fixar la posició política municipal i la fiscalització i control dels òrgans de govern. Amb esta finalitat, regidores i regidors i grups polítics presenten declaracions institucionals, mocions, preguntes, interpel·lacions i precs.

Dins de les seues atribucions resolutives es troben, entre d'altres: l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament; l'aprovació i modificació de les ordenances i reglaments municipals; la determinació de les formes de gestió dels servicis; els acords relatius a la delimitació i alteració del terme municipal, l'aprovació de plans urbanístics i els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

Organització del Ple

La presidència del Ple correspon a l'alcalde o alcaldessa, qui pot delegar la decisió de la convocatòria i la funció de presidir les sessions en un dels regidors o regidores quan ho estime oportú, si bé, en este cas, el delegat o delegada no disposarà de vot de qualitat.

El Ple estarà assistit pel Secretari General i del Ple, al que correspon l'exercici de la fe pública, així com l'assessorament jurídic, tècnic i administratiu a este òrgan. També assistix a les sessions plenàries l'Interventor General.

Funcionament

Les sessions del Ple se celebren en la Casa Consistorial, llevat que ho impedisca una causa de força major o per raons commemoratives o de protocol. En estos casos es reuniran en el local habilitat a este efecte.

El Ple podrà celebrar sessions ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent.

Les sessions ordinàries se celebren amb periodicitat mensual i són convocades per la presidència, almenys amb dos dies hàbils d'antelació.

Se celebrarà sessió ordinaria l'últim dijous de cada mes, a les 09:45 hores, en primera convocatòria. En cas de no obtenir-se el quòrum d'assistència necessari, regulat per l'article 64 del Reglament Orgànic, la sessió s'entendrà convocada automàticament per al dilluns següent, a la mateixa hora.

Si qualsevol dels dies assenyalats fóra festiu, la convocatòria de sessió ordinaria es realitzaria per al primer dia següent hàbil, sense que es compte com hàbil a estos efectes cap dissabte, per aplicació de l'article 30.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les sessions extraordinàries es reunixen quan així ho decidís la presidència i també quan ho sol·licita un nombre de regidors o regidores no inferior a la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, i són convocades amb la mateixa antelació que les sessions ordinàries.

Tots el anys, excepte aquell en el que s'hagen celebrat eleccions locals, al tercer quadrimestre, es convocarà una sessió plenària extraordinària sobre l'estat de la ciutat.

Les sessions extraordinàries de caràcter urgent són aquelles que convoca la presidència quan hi ha fundades raons d'interès públic que justifiquen la immediata reunió del Ple de l'Ajuntament, sense necessitat d'observar l'antelació mínima de dos dies hàbils exigida en la resta de convocatòries.

Amb caràcter general, les sessions del Ple són públiques. Les persones interessades en assistir a una concreta sessió ho demanaran per instància presentada de manera presencial o electrònica al Registre General de l'Ajuntament.