2017-10-27 - València

null 2017-10-27

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-10-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE OCTUBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 d'octubre de 2017.
Aprovat
0002 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acceptar la proposta presentada per Mare Nostrum Inversiones, SL, de compensació de sòl dotacional de la xarxa secundària, en relació amb la modificació puntual del PGOU a l'àmbit de la parcel·la situada als carrers de Muñiz i Hernández d'Alba i de Berenguer Mallol.
Expediente: E-03001-2015-000234-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs núm. 4/2291/15, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2017-000281-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 742/10, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució núm. 1 PRR.6 Malilla Nord.
Expediente: E-00501-2010-000694-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PO núm. 14/16, interposat contra la denegació d'una declaració responsable d'obertura i la prohibició de l'exercici de l'activitat de pub.
Expediente: E-00501-2017-000274-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 484/16, sobre reclassificació de lloc de treball de director de centre social.
Expediente: E-00501-2017-000280-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 570/16, interposat contra actes de cessament d'activitat de gasolinera i paralització d'obres per pèrdua sobrevinguda del seu objecte.
Expediente: E-00501-2017-000279-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 12, que declara acabat el PO núm. 581/17, sobre exercici d'acció reivindicatòria i reclamació de quantitat per la indemnització corresponent en el projecte de reparcel·lació econòmica per a la rehabilitació de diversos immobles.
Expediente: E-00501-2017-000278-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 7, que declara l'arxiu del Procediment núm. 575/17, interposat per al reconeixement d'una situació d'invalidesa permanent en grau parcial.
Expediente: E-00501-2017-000277-00 - Quedar assabentat
0010 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar la guia docent del curs de postgrau de Direcció Pública Local.
Expediente: E-00207-2017-000009-00 - Aprovat
0011 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa acceptar la revisió de la liquidació definitiva per a l'any 2014 de la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat.
Expediente: E-04302-2016-000038-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 6 d'octubre de 2017, relatiu a la situació d'un lloc de treball.
Expediente: E-01101-2017-001505-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de servici (TD), en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2017-001639-00 - Aprovat
0014 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa la qualificació i adjudicació del contracte per a la prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions i contingut, incloent-hi els fons museístics, dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
Expediente: E-04101-2016-000023-00 - Aprovat
0015 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici de gestió i execució de visites culturals per a persones majors de la ciutat de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2016-000165-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa iniciar actuacions amb vista a resoldre per mutu acord el contracte del servici de neteja de centres i dependències municipals, quant al lot núm. 2.
Expediente: E-04101-2017-000130-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'equipament divers.
Expediente: E-00801-2017-000157-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres 'Rehabilitació del xalet del carrer d'Aben al-Abbar, núm. 7 del barri d'Albors al districte de Camins al Grau' i sol·licitar la pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-01201-2017-000445-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'expedició de certificats mèdics i taxes de renovació de permisos de conduir.
Expediente: E-01401-2017-005902-00 - Aprovat
0020 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de tres vehicles de comandament i cap.
Expediente: E-01501-2017-000426-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de redisseny i maquetació del document del Pla Jove de la ciutat de València.
Expediente: E-01902-2017-000217-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Societat Esportiva Correcaminos destinada a l'organització de la Marató de València Trinidad Alfonso 2017.
Expediente: E-01903-2017-000160-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana, per a la construcció de circuits saludables.
Expediente: E-01903-2017-000381-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització de festivitats i esdeveniments de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000558-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Falla Joan Aguiló-Gaspar Aguilar per a la construcció dels seus monuments fallers de 2017 i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar la realització i el gasto de l'activitat Jornada Àsia Innova.
Expediente: E-01909-2017-000046-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: O-02000-2017-000101-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a l'exposició 'Distopía'.
Expediente: E-02001-2017-000792-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures.
Expediente: E-02001-2017-001218-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
Expediente: E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Anar del projecte subvencionat en la convocatòria de meses de solidaritat de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Bona Gent d'un projecte de meses de solidaritat de l'any 2015.
Expediente: E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar 2017.
Expediente: E-02201-2017-000134-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2017-000333-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic de la concessió directa d'una subvenció a favor de Farmacèutics Mundi per al desenvolupament del projecte 'Intervenció per a l'atenció sanitària d'emergència a la població sud sudanesa refugiada i sol·licitant d'asil en el districte d'Adjumani (Uganda)'.
Expediente: E-02250-2017-000064-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. PB-191, de 7 de novembre de 2016, sobre inscripció en el Registre Municipal d'Entitats.
Expediente: E-02301-2016-000137-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. Z-257, de 4 d'agost de 2017, de justificació d'una subvenció.
Expediente: E-02301-2016-000336-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de producció i direcció de la Fira Animalista.
Expediente: E-02401-2017-002496-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor de Saneamiento de Valencia, UTE, destinat a realitzar les actuacions de neteja i desobstrucció del Col·lector Nord, tram II, i zona d'influència.
Expediente: E-02701-2017-000166-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2017-000981-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del servici.
Expediente: E-02902-2017-000999-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar disponible el crèdit reservat en la proposta de gasto núm. 2017/4501 i aprovar la proposta de gasto núm. 2017/4893 pel mateix import.
Expediente: O-03201-2017-000008-00 - Aprovat
0044 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el gasto reservat en l'aplicació LJ160 13300 61900, 'Millores Infraestructures', segons proposta núm. 2017/4869 i declarar la disponibilitat de part de la proposta anterior.
Expediente: E-04101-2016-000218-00 - Aprovat
0045 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de modificació del contracte d'obres de 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent als carrers de la Barraca, de la Reina i del Doctor Lluch, entre el carrer dels Pescadors i l'avinguda dels Tarongers', finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03401-2017-000347-00 - Aprovat
0046 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent al Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses per diversos conceptes.
Expediente: E-04001-2017-000809-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2017-000881-00 - Aprovat
0048 - PRECS I PREGUNTES
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa adjudicar el subministrament de material d'autoprotecció amb destinació a la Policia Local.
Expediente: E-01401-2017-005749-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), en concepte d'aportacions al seu pressupost.
Expediente: E-01801-2017-000084-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'ampliació del termini d'execució del projecte d'ajuda humanitària d'emergència per al Líban presentada per Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat (MPDL).
Expediente: E-02227-2016-000101-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor de la Fundació Entreculturas per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència al Perú.
Expediente: E-02250-2017-000015-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar preus contradictoris en el projecte d'obres de reurbanització del tram del carrer de Sant Vicent Màrtir des del carrer del Periodista Azzati fins a la plaça de Sant Agustí i els carrers del Periodista Azzati i de Padilla.
Expediente: E-03301-2017-000001-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de millora d'infraestructures al barri de Patraix, carrers de Salabert, del Venerable Anyés, del Músic Gomis i adjacents.
Expediente: E-03301-2017-000155-00 - Aprovat
0055 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar la reprogramació del gasto plurianual corresponent al projecte 'Modificació planejament PEPRI i UE12 Carme'.
Expediente: E-03502-2016-000007-00 - Aprovat
0056 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar la reprogramació del gasto plurianual corresponent al projecte 'Redacció del text refós del planejament del centre històric de Ciutat Vella'.
Expediente: E-03502-2016-000017-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-03801-2017-000674-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Remodelació de l'enjardinament a la plaça d'Emili Lluch, entre els carrers de José María Mortes Lerma i de Torrent'.
Expediente: E-04001-2017-000385-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Enjardinament a la plaça dels Portadors de la Verge (2a fase)'.
Expediente: E-04001-2017-000386-00 - Aprovat
0060 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries.
Expediente: E-04103-2017-000072-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-01904-2017-000546-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva de diversos llocs de treball de cap de servici (TD) per procediment de lliure designació.
Expediente: E-01101-2017-001270-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació del concepte d'atenció al públic.
Expediente: E-01101-2017-001645-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis del lloc de cap de secció (TD), referència núm. 77, en el Servici Fiscal de Gastos.
Expediente: E-01101-2017-001699-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les llistes de persones admeses en la borsa de treball d'enginyer/a industrial.
Expediente: E-01101-2017-001711-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va, referència núm. 357, en el Servici Devesa-Albufera.
Expediente: E-01101-2017-001713-00 - Aprovat
0067 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 307/16 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000472-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva per concurs de mèrits de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2017-001212-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí de mestres, en distintes especialitats, per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2017-001580-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa resoldre el contracte per a la prestació del servici de gestió del servici públic de retirada de vehicles de la via pública al terme de la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2016-000156-00 - Aprovat