2019-03-07 - València

null 2019-03-07

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
07-03-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE MARZO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 de març de 2019.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'aportació econòmica als grups municipals fins a la constitució de la nova corporació segons el resultat de les pròximes eleccions municipals.
Expediente: E-00201-2019-000001-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO 5/799/2015 contra Resolució del TEAC de Recursos Contractuals que va desestimar el seu recurs contra Acord de la Mesa de Contractació que va tindre per desistida a la UTE actora del contracte de prestació de servici per a la direcció arqueològica de les obres del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta i l'Església.
Expediente: E-00501-2019-000062-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO 157/2015, contra acord de la Junta de Govern Local que acordava l'inici d'expedient d'expropiació d'una parcel·la i desestimar la sol·licitud d'expropiació formulada.
Expediente: E-00501-2019-000073-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
Expediente: E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'error material contingut en els punts segon i tercer de l'acord de Junta de Govern Local d'1 de març de 2019.
Expediente: E-01101-2019-000072-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern (DE-PH-N1-F2) en el Servici Fiscal Ingresos, referència núm. 3529.
Expediente: E-01101-2019-001224-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adscripció de dos parcel·les municipals situades entre el carrer de Sant Miquel i la plaça del Músic López Chavarri.
Expediente: E-05304-2019-000019-00 - Retirat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, la parcel·la de propietat municipal situada al carrer Nord.
Expediente: E-05305-2018-000004-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-00202-2019-000011-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-00703-2019-000002-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus de documentació de Padró relativa a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a estrangers.
Expediente: E-00910-2019-000003-00 - Aprovat
0013 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa autoritzar el gasto derivat de la compensació econòmica per la realització de servicis extraordinaris de 12 hores fora de la jornada laboral.
Expediente: E-01501-2019-000097-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2019-000745-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació de gasto autoritzat i disposat en l'exercici 2018, a favor de Galitec Desarrollos Tecnológicos.
Expediente: E-01903-2017-000090-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació de gasto autoritzat i disposat en l'exercici 2018, corresponent al contracte menor de servicis per a la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres de construcció d'una instal·lació esportiva municipal IDE al barri de Jesús.
Expediente: E-01903-2018-000196-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de la Junta Central Vicentina.
Expediente: E-01904-2018-001326-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Centre Instructiu Musical de Benimaclet amb motiu del segon aniversari de la Falla UNESCO de 2018.
Expediente: E-01904-2018-001456-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar les justificacions presentades per les persones beneficiàries d'ajudes a residències de creació, convocatòria 2018.
Expediente: E-01905-2018-000013-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2019-000019-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2018.
Expediente: E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de menjador i monitors del col·legi municipal Profesor Santiago Grisolía.
Expediente: E-02101-2018-000439-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al segon pagament del contracte de prestació del servici per a la redacció de projecte bàsic i d'execució d'obres d'habilitació del Centre de Dia Municipal per a Jóvens i Centre Municipal de Servicis Socials en nau 4 del Parc Central.
Expediente: E-02201-2017-000222-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a projectes d'intervenció col·laborativa 2019 'Col·labora'.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'activitat exercida pels Col·legis Oficials de Treball Social, d'Educadors Socials i de Psicòlegs en el Punt de Trobada Familiar durant el mes de gener de 2019.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF) relativa al conveni de col·laboració per a donar suport al seu programa d'acolliment en famílies educadores.
Expediente: E-02201-2018-000043-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del quart trimestre del curs 2018/2019 d'art floral i jardineria per a persones majors.
Expediente: E-02224-2018-000284-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'indemnització substitutòria.
Expediente: E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2019 per pertinença al Fons Valencià per la Solidaritat.
Expediente: E-02250-2019-000074-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs de Betlems 2018 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000530-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures per gastos autoritzats i disposats l'any 2018 de la Junta de Russafa.
Expediente: E-02301-2018-000135-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures per gastos autoritzats i disposats l'any 2018.
Expediente: E-02301-2018-000628-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Planes Galería de Viajes, SL, pel servici de direcció i coordinació de la Fira d'Expojove i del Festival en Benestar Animal.
Expediente: E-02401-2019-000545-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa concedir una ampliació del termini d'execució del contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un sistema de monitoratge continu de nivells acústics en comunicació amb panells informatius i de sensibilització ciutadana al barri de Russafa.
Expediente: E-02610-2017-000346-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte de 'Centre de control de suport del telecomandament del sistema de proveïment d'aigua potable de València' i encarregar-ne l'execució a Emivasa.
Expediente: E-02701-2018-000355-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-1356 de 13 de febrer de 2019.
Expediente: E-02901-2018-003456-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-02901-2019-000275-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció de l'acció formativa 'Operacions bàsiques de restaurant i bar'.
Expediente: E-02902-2016-000978-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i els interessos de demora de la subvenció concedida per a finançar el projecte Taller d'Ocupació T'Atenem.
Expediente: E-02902-2016-001015-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada de la subvenció concedida per a finançar el projecte Taller d'Ocupació Atenció a la Ciutadania.
Expediente: E-02902-2017-000018-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la realització del projecte 'Taller d'ocupació Informació per al turisme' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la 8a modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2018-000430-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la selecció dels projectes participants en l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2018.
Expediente: E-02902-2018-001645-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
Expediente: E-02902-2018-002312-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2018.
Expediente: E-03105-2016-000014-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de 'Modificació del contracte d'obres d'Infraestructura d'Urbanització i Equipament Sociocultural a la plaça del Pilar connexió Guillem de Castro'.
Expediente: E-03201-2017-000051-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Medi XXI Gabinet de Solucions Ambientals, SL.
Expediente: E-03602-2018-000045-00 - Aprovat
0047 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures relatives al treball de difusió de publicitat realitzat l'any 2018.
Expediente: E-04103-2019-000002-00 - Aprovat
0048 - MOCIÓ impulsora de la tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació artística del II Festival Internacional del Circ 2019.
Expediente: E-01905-2019-000098-00 - Aprovat
0048 - PRECS I PREGUNTES
0049 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa donar suport al projecte del Pla director de connectivitat i comunicacions formulat per la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-00805-2019-000009-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de les festes de Nadal 2018.
Expediente: E-01904-2018-001471-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del 2n trimestre de 2019 del Centre Cultural 'La Rambleta'.
Expediente: E-01905-2018-000575-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2019-000010-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte del concert de Nadal 2018 al Museu d'Història de València.
Expediente: E-02001-2018-001563-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a una factura del servici de menjador i monitors de les escoles infantils Solc, Gent Menuda i Quatre Carreres.
Expediente: E-02101-2018-000474-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa acceptar l'ingrés concedit per la Direcció General del Tresor destinat a la realització del projecte 'Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la 10a modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02230-2019-000010-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per SETEM CV, de reformulació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor dels guanyadors del Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2018-000315-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures per gastos autoritzats i disposats l'any 2018.
Expediente: E-02301-2018-000499-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures per gastos autoritzats i disposats l'any 2018.
Expediente: E-02301-2018-000697-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de les subvencions del programa 'Intervenció en barris'.
Expediente: E-02501-2018-000017-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Diele Ediciones, SL.
Expediente: E-02501-2019-000009-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada de la subvenció concedida per a finançar el projecte Taller d'Ocupació Dinamitzant la Ciutat.
Expediente: E-02902-2017-000019-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la realització del projecte 'Taller d'ocupació T'atenem II' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la 14a modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2018-000419-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la realització del projecte 'Taller d'ocupació activitats per a la ciutadania' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la 15a modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2018-000422-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General de Formació i Ocupació destinada a la realització del projecte 'Taller d'ocupació Gastronomia i Restauració' i aprovar el corresponent projecte de gastos i la 13a modificació de crèdits generats per ingressos.
Expediente: E-02902-2018-000429-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases generals de selecció de personal a contractar temporalment per a la impartició de cursos per a la formació professional per a l'ocupació.
Expediente: E-02902-2018-000772-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el II Pla d'igualtat per a empleades i empleats de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01101-2009-001710-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball d'agent de Policia Local, referència núm. 7089.
Expediente: E-01101-2018-000587-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar per finalitzada l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de bomber (DEB-PH-N-F), referència 6843, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2018-002273-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de cap oficina (TD), categoria TAG, referència núm. 83, en el Servici de Pobles de València, Centre Mundial de València per a l'Alimentación Urbana Sostenible.
Expediente: E-01101-2019-001222-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a tècnic lingüista.
Expediente: E-01101-2019-000833-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al taller d'ocupació 'Gastronomia i Restauració'.
Expediente: E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del taller d'ocupació 'T'Atenem'.
Expediente: E-01101-2018-004338-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del taller d'ocupació 'Activitats per a la Ciutadania'.
Expediente: E-01101-2018-004399-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'increment salarial, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019 d'aplicació al personal alumne treballador del taller d'ocupació 'Informació per al turisme'.
Expediente: E-01101-2018-004793-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2018.
Expediente: E-01101-2019-000196-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar sanció disciplinària a un funcionari d'esta corporació.
Expediente: E-01101-2018-003867-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar sanció disciplinària a un funcionari d'esta corporació.
Expediente: E-01101-2018-003866-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa convocar procediment obert en règim de concurrència per a l'atorgament de les autoritzacions municipals (ús comú especial) per a l'explotació dels servicis de temporada de les platges del terme municipal de València.
Expediente: E-02410-2018-000073-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Policia Local de València de la Comunitat Valenciana i el calendari de pagaments.
Expediente: E-01401-2019-000761-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa autoritzar la subrogació de la concessió demanial per a l'explotació del bar cafeteria de la Central de la Policia Local de València.
Expediente: E-01404-2016-000013-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte d'impressió digital.
Expediente: E-02001-2018-000311-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprobar l'adjudicació dels Premis València Emprén, XII edició.
Expediente: E-02902-2018-001644-00 - Aprovat
0084 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 2ª modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000007-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local, referència núm. 8323.
Expediente: E-01101-2019-000247-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa mobilitat/disponibilitat, en No Inclosos en Unitats Orgàniques-Àrea de Govern Interior, referència núm. 8803.
Expediente: E-01101-2019-001196-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una inspectora d'obres i servicis en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2019-000649-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis en el Servici de Jardineria.
Expediente: E-01101-2019-000665-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una inspectora d'obres i servicis en el Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes.
Expediente: E-01101-2019-000957-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis en el Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: E-01101-2019-000958-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un inspector d'obres i servicis en el Servici de Sanitat.
Expediente: E-01101-2019-000960-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de dèsset inspectors/es d'obres i servicis.
Expediente: E-01101-2019-000962-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001131-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001157-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001162-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001164-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001165-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001166-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001167-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001168-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001169-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001171-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001172-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001173-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001174-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001175-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001179-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001180-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001228-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001230-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001231-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001232-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001233-00 - Aprovat