2021-04-30 - València

null 2021-04-30

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
30-04-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE ABRIL DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 d'abril de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 428/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just d'una parcel·la cadastral.
Expediente: E-00501-2021-000134-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 326/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2021-000138-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la no admissibilitat de la pretensió d'inici d'un procediment expropiatori i desestima el Recurs PO núm. 330/19, interposat contra l'ordre a la propietat d'un edifici perquè duga a terme les obres de conservació necessàries.
Expediente: E-00501-2021-000113-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 510/17, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000133-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 229/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reintegrament de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2012 a 2014.
Expediente: E-00501-2021-000136-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 363/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de declaració d'ingressos indeguts per liquidació girada en concepte d'impost sobre béns immobles i devolució d'estos.
Expediente: E-00501-2021-000130-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 55/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2021-000129-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del cobrament dels crèdits ostentats per l'Ajuntament en els Procediments Concursals tramitats pels Jutjats de 1a Instància de València respecte de diversos concursats.
Expediente: E-00501-2021-000120-00 - Quedar assabentat
0010 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptades en el primer trimestre de 2021.
Expediente: E-00408-2021-000176-00 - Quedar assabentat
0011 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa ampliar el número de persones que podran assistir com a convidats a les cerimònies civils de matrimonis a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00601-2020-000014-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una ajuda concedida per a la realització de projectes d'innovació social 2016.
Expediente: E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de la VI edició dels premis a l'innovació social i urbana Missions València 2030.
Expediente: E-00202-2021-000013-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'encàrrec de gestió a les Naus en el marc del conveni per a l'impuls de la innovació als municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00202-2021-000023-00 - Aprovat
0015 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de premsa per subscripció.
Expediente: E-04103-2021-000019-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis prestats a l'Ajuntament en concepte de gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant gener i febrer de 2021 i compensar els drets reconeguts.
Expediente: E-H4962-2021-000006-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0017 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a les ajudes municipals al lloguer 2017.
Expediente: E-03910-2020-000079-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer d'en Bou.
Expediente: E-05302-2021-000134-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0019 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2021 aplicable a la 'Neteja, instal·lacions i equips, OVCOT i SIRA' del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2021-000024-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2020 aplicable a 'Conservació' del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2021-000186-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0021 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució del lot 2 del contracte d'execució de les obres de remodelació i modernització de les instal·lacions esportives elementals a la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2020-000106-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució dels lots 1 i 3 del contracte d'execució de les obres de remodelació i modernització de les instal·lacions esportives elementals a la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2020-000106-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a l'Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos 'Marítimo'.
Expediente: E-01904-2020-000974-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors de Patraix.
Expediente: E-01904-2020-001057-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la instal·lació de rafals per a ASPAYM i la Creu Roja a les zones de 'mascletaes' amb motiu de les Falles de 2020.
Expediente: E-01904-2020-000895-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels treballs de neteja, posada a punt i precintat de les Roques del Corpus.
Expediente: E-01904-2020-001016-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels treballs de reparació del ninot indultat l'any 1998.
Expediente: E-01904-2021-000199-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes a la producció escènica 2021.
Expediente: E-01905-2021-000384-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-01905-2021-000397-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-01905-2021-000400-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.
Expediente: E-02000-2020-000028-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs de migració del registre de l'Arxiu Històric a la plataforma Savex.
Expediente: E-02001-2020-000655-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la quota anual a favor de l'Asociación de Museos y Centros de Ciencias y Técnica de España.
Expediente: E-02001-2021-000423-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0034 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 8 de les obres denominades 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
Expediente: E-02310-2019-000162-00 - Aprovat
0035 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als servicis professionals prestats per al registre, concessió i títol de la marca 'CEMAS' a nom de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02350-2020-000007-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel servici de traducció i subtitulat a anglés del curtmetratge 'Supervivents' del mercat del Grau.
Expediente: E-02901-2021-002907-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a l'alumnat del projecte Formacció VLC 2019-2021-POEFE corresponents a març i endarreriments d'ajudes de gener i febrer de 2021 i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent.
Expediente: E-02902-2021-000026-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0038 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la denominació del carrer del Dragamines i denominar-lo 'Carrer de Vicente Guillot García' (Lillo).
Expediente: E-02000-2020-000078-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament afectiu-sexual per a joves.
Expediente: E-01902-2020-000082-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa la resolució del procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'associació intercultural Candombe.
Expediente: E-01902-2021-000030-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que puguen veure's afectades per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-02201-2019-000146-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Taller de Independencia del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a l'Ajuntament com a entitat local titular de la Residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera i aprovar la modificació de crèdits generats per majors ingressos i la creació del corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02201-2021-000017-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-77, de 9 de febrer, BG-115, de 17 de febrer, BG-136, de 2 de març, BG-148, de 4 de març, BG-157, de 9 de març i BG-196, de 24 de març de 2021, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0046 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-78, de 9 de febrer, BG-116, de 17 de febrer, BG-120, de 22 de febrer, BG-135, de 2 de març, BG-147, de 4 de març, BG-156, de 9 de març i BG-195, de 24 de març de 2021, aprovatòries dels llistats de persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0047 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General.
Expediente: E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a trenta-nou centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2020-000008-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a Amics de la Nau Gran.
Expediente: E-02224-2020-000012-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de les subvencions concedides a diversos centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2021-000031-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2021-000030-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'entitat Por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres-ALIA.
Expediente: E-02230-2019-000102-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Roller Derby de Valencia.
Expediente: E-02230-2020-000108-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Esportiu LGTBI+ SAMARUCS València.
Expediente: E-02230-2020-000109-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02230-2021-000043-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la Fundación Mainel de la Comunitat Valenciana de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Al-Adala.
Expediente: E-02250-2020-000182-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2021-000123-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la convocatòria de la 9a edició del concurs 'K em contes'.
Expediente: E-02501-2020-000025-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0060 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2021-001543-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000124-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2020-000106-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció a lloc de treball de Secretaria Junta Municipal Districte (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-01101-2021-001020-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2021-001028-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001234-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball per a futurs nomenaments per millora d'ocupació de comissari/ària principal de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001569-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases específiques de la convocatòria de tretze llocs de cap de servici (TD) pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2021-001519-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una farmacèutica per al Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: E-01101-2021-001388-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna per al Servici Recursos Culturals.
Expediente: E-01101-2021-001040-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de permuta d'un intendent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000167-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de permuta d'un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000751-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de permuta d'un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-001093-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de permuta d'un inspector de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000824-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte d'una alumna-treballadora del taller d'ocupació 'Oci i cultura'.
Expediente: E-01101-2021-001482-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar diverses sol·licituds sobre reconeixement de la condició de personal laboral fix.
Expediente: E-01101-2021-001350-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001263-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001480-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001485-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari de carrera o quasi funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001503-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001505-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari de carrera o quasi funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001514-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001521-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari de carrera o quasi funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001530-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari de carrera o quasi funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001538-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament com a funcionari de carrera o quasi funcionari de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001540-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una funcionària.
Expediente: E-01101-2020-004186-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una funcionària.
Expediente: E-01101-2021-001441-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d'abril de 2021, pel qual es va adjudicar el contracte de servicis per a la redacció dels projectes constructius dels tancs de tempestes previstos en la planificació de la xarxa de sanejament municipal en diferents emplaçaments de la ciutat de València i de tota la documentació tècnica necessària per a la seua completa legalització urbanística i ambiental (dividit en 6 lots).
Expediente: E-04101-2020-000126-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de paviment de gespa artificial en camps i pistes municipals (dividit en dos lots).
Expediente: E-04101-2020-000124-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat a la plaça de Francisco Javier Goerlich Lleó (arquitecte), convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000042-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de conservació, reparació i renovació dels ferms i paviments dels carrers i camins de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000005-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E3.06.54 'Antic mercat de Palacio Valdés' i donar d'alta la plaça enjardinada i l'edifici de servici públic situats a la plaça de Polo de Bernabé.
Expediente: E-05301-1996-000538-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de dos portes antivandàliques instal·lades als edificis de propietat municipal situats als carrers d'Escalante i de Lluís Despuig.
Expediente: E-05301-2020-000338-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres de l'aparcament en concessió situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E-05304-2017-000050-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020, pel qual es va autoritzar i va disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat als carrers del Músic Penella i de Jerónima Galés (impressora).
Expediente: E-05307-2018-000109-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000018-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-288, de 18 de febrer de 2021, per la qual es desestima una sol·licitud d'enquadrament en el GDP I en haver accedit per permuta.
Expediente: E-00210-2021-000018-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de dispositius HW de control horari sense suport contractual.
Expediente: E-00801-2021-000122-00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de març del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2021-000218-00 - Aprovat
0100 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 69378.
Expediente: E-01305-2016-000509-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0101 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2021-000001-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Síndrome Down Valencia.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AVC Amics del Carme.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Banda de Música de Campanar.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de Espina Bífida.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Vecinos de Benicalap Entrecaminos.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del Concurs de Relat Curt i declarar desert el Concurs de Projectes Urbans Sostenibles organitzats per la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2021-000067-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0109 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció d'un carril bici a l'avinguda de l'Institut Obrer de València.
Expediente: E-01801-2018-004100-00 - Aprovat
0110 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-744, de 31 de març de 2020, per la qual es va declarar la caducitat de la llicència ambiental i autorització de funcionament per a exercir una activitat d'estació de servici i túnel de llavat.
Expediente: E-03901-2016-000915-00 - Aprovat
MOCIONS
0111 - MOCIÓ conjunta de l'alcalde, la vicealcaldessa i el vicealcalde. Proposen aprovar les bases per al concurs internacional d'idees del parc de Desembocadura de l'antic llit del Túria.
Expediente: O-00201-2021-000010-00 - Aprovat
0111 - PRECS I PREGUNTES
0112 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Dona compte de l'informe d'execució del Pla de Control Tributari-Pla d'Inspecció Tributària- corresponent a l'any 2020.
Expediente: E-H4979-2020-500001-00 - Quedar assabentat
0113 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar el Pla de Control Tributari-Pla d'Inspecció Tributària- per a l'any 2021.
Expediente: E-H4979-2021-000002-00 - Aprovat
0114 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de huit subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics tradicionals valencians.
Expediente: E-01911-2021-002755-00 - Aprovat
0115 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cent trenta-dos subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de la cultura.
Expediente: E-01911-2021-004744-00 - Aprovat
0116 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de tres-centes noranta-una subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector del taxi.
Expediente: E-01911-2021-004692-00 - Aprovat
0117 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector de cerimònies i celebracions.
Expediente: E-01911-2021-006549-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa celebrar l'Acord Marc per a l'execució de les obres de demolició, conservació de les condicions de seguretat, instal·lació de fitacions, apuntalaments o altres mesures excepcionals amb caràcter urgent, i les de tanca de les parcel·les resultants, convocar procediment obert mitjançant tramitació d'urgència i aprovar els plecs de condicions.
Expediente: E-04101-2021-000033-00 - Aprovat
0119 - MOCIÓ 'in voce' de l'alcalde-president. Dona compte de la Circular sobre noves adscripcions i delegacions dels diferents secretaris.
Quedar assabentat