S'està cercant, espereu....

Servicis - València

Servicis

 

 de la biblioteca

Per ser la biblioteca pròpia de la corporació valenciana, la seua funció primera és arreplegar i conservar en condicions adequades el material bibliogràfic i documental, i difondre la col·lecció posant-la al servici dels usuaris i/o investigadors en les millors condicions possibles. Les activitats que s'hi atenen són:

 • 1. Informació i recerca bibliogràfica
 • 2. Consulta a la Sala de Lectura
 • 3. Informació telefònica, per correu electrònic i ordinari
 • 4. Consulta a la pròpia web de la biblioteca
 • 5. Catàlegs :
  • Manual a la Sala de Lectura, on podrà buscar en els catàlegs de fitxes de cartolina: els autors, títols, matèries i fons valencians que es troben en procés d'informatització.
  • Catàleg en línia: conté els registres catalogràfics del material ingressat en la biblioteca des de 1997 (any en què comença la informatització de la biblioteca), les obres impreses al segle XVII i part dels llegats i fons antics en procés de reconversió.
  La base del catàleg s'incrementa diàriament.
 • 6. Reprografia. La utilització d'este servici s'inscriu en el marc que disposen les normes legals vigents, fonamentalment els articles 31.2(1) i 37(2) del R.D.Legislatiu 1/96, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el "Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual" i en les Taxes Municipals. Es realitzen fotocòpies en DIN A4 de fons actuals. Els fons antics i/o rars, els manuscrits i els de característiques especials només es podran reproduir per mitjà de fotografia o microfilm, del qual es poden obtindre fotocòpies. Per a sol·licitar el material es complimentarà el 'Formulari de petició de documents'.

|

(1) L'article 32.2 disposa que "les obres ja divulgades podran reproduir-se sense autorització de l'autor en els següents casos:(...) 2. Per a ús privat del copista, sense perjuí del que disposen els articles 25 i 99.a) d'esta llei, i sempre que la còpia no siga objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa".
(2) En l'article 37 1) es disposa que "Els titulars dels drets d'autor no podran oposar-se a les reproduccions de les obres, quan aquelles es realitzen sense finalitat lucrativa pels museus, biblioteques... de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científic i la reproducció es realitze exclusivament per a fins d'investigació".

Carta de servicis de la Biblioteca Històrica Municipal i de l'Hemeroteca

Informació addicional

ADREÇA I HORARI