Acció humanitària - València

Acció humanitària

Subvencions dirigides a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària, entenent-se per aquesta aquelles que engloben diversos tipus d'intervencions destinades a millorar les condicions de vida de persones afectades per desastres i conflictes, així com a protegir la seua dignitat humana i els seus drets en tals contextos, així com aquells conflictes crònics en intervencions dirigides a persones refugiades i desplaçades internes.

Són objecte de subvenció els projectes, que presentats per ONGD amb seu a la ciutat de València tinguen com a finalitat:
1.- L'assistència a les poblacions afectades per crisis prolongades com a conseqüència de conflictes, guerres o catàstrofes naturals, així com les destinades a la prevenció d'aquestes situacions o de preparació davant elles.
2.- Fer front als desplaçaments de la població (refugiada, desplaçada i/o repatriada) causats per catàstrofes naturals o per l'acció humana.
3.- Contribuir a la reconstrucció, restauració, rehabilitació i regeneració de zones afectades per catàstrofes d'origen natural o humà, amb especial atenció a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.
4.- Donar suport a les accions per a la protecció dels Drets Humans, les víctimes de conflictes o circumstàncies excepcionals.
5.- Contribuir a assegurar la protecció contra tota forma de violència i abús dels col·lectius de població més vulnerable en contextos de crisi humanitària, incrementant la seua resiliència i recuperació.
6.- Contribuir a la construcció de pau en situacions de conflicte.

Les accions humanitàries hauran de ser concordes amb la legislació internacional relativa als Drets Humans i al Dret Internacional Humanitari. Igualment, hauran de seguir els principis humanitaris, tals com el d'independència, neutralitat, imparcialitat, universalitat i independència operativa.

PRINCIPIS

Humanitat: L'objectiu de l'acció humanitària és protegir la vida i la salut i garantir el respecte dels éssers humans.
Neutralitat: Els actors humanitaris no han de prendre partit en les hostilitats i en les controvèrsies d'ordre polític, racial, religiós o ideològic.
Imparcialitat: L'acció humanitària ha de dur-se a terme en funció de la necessitat, donant prioritat als casos més urgents i sense fer distincions sobre la base de la nacionalitat, raça, sexe, creença religiosa, classe o opinió política.
Universalitat: Les responsabilitats humanitàries no tenen davanteres, on vulga que hi haja una aflicció manifesta, l'humanitari ha de respondre. Qualsevol víctima d'un desastre natural o humà ha de ser socorreguda, independentment de tota diferència política, ètnica o d'un altre tipus, puix que tots formem part de la humanitat.
Independència operativa: L'acció humanitària ha de ser autònoma dels objectius polítics, econòmics, militars o d'un altre tipus que qualsevol agent humanitari puga tindre respecte a les zones on s'estiguen executant mesures humanitàries.

Els principis que també regeixen la concessió de subvencions per a l'execució d'actuacions en matèria d'ajuda humanitària, són els establits en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament de València, i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, així com els principis establits en el Reial decret 794/2010, de 16 de juny, pel qual es regulen específicament les subvencions i ajudes en l'àmbit de la cooperació internacional, i els recollits en la legislació autonòmica vigent en matèria de cooperació al desenvolupament.

CRITERIS D'INTERVENCIÓ

• L'ajuda ha d'establir-se prioritàriament sobre la base de les necessitats més urgents, sense cap mena de discriminació i sense que els recursos puguen ser usats per a donar suport a posicions polítiques o religioses de cap mena.
• La prioritat ha d'establir-se únicament en funció d'una estimació minuciosa de les necessitats i de la capacitat de les víctimes per a fer-los front.
• S'han de tindre en compte els reportes de necessitats i demandes directes d'ajuda des del terreny, verificant les condicions amb els especialistes locals en acció humanitària i acarant-los amb els estudis existents sobre desenvolupament humà, desastres naturals, conflictes, vulnerabilitats i capacitats de la població.
• S'ha d'actuar respectant al temps la cultura i costums del lloc, proporcionant assistència que complemente, i no competisca, amb els mitjans de vida habituals de la població afectada.
• S'ha d'afrontar a partir de les capacitats locals, implicant els beneficiaris.
• Ha de servir per a reduir la vulnerabilitat futura de la població cooperant a l'enfortiment de les capacitats de resposta a futures crisis.
• L'acció humanitària ha de garantir el retorn a una manera de vida sostenible i la transició cap a activitats de recuperació i desenvolupament.
• Ha d'haver-hi reconeixement de les víctimes com a éssers humans dignes i no com a objectes de compassió, tant en la informació com en la publicitat de les actuacions.