S'està cercant, espereu....

Presentació - València

Presentació

La franja litoral es definix com un recurs natural particularment atractiu i utilitzat que suporta unaelevada pressió d'ús. Això demanda una especial atenció i ordenació institucional per ser un espaifràgil procliu a desequilibris producte de l'acció humana i mediambientals, que ha d'anaracompanyat d'una garantia de seguretat i prevenció en salut en l'ús i gaudi d'este espai.

El nostre Ordenament Constitucional, reconeix el dret de tots a disfrutar d'unmedi ambient adequat per al desenrotllament de la persona, així com el deure conservar-ho. Així mateix,correspon als poders públics el vetlar per la utilització racional de tots els recursos naturals, ambel fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defendre i restaurar el medi ambient, recolzant-se en laindispensable solidaritat col·lectiva.

D'altra banda, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en l'article25.2 de en els seus apartats a) f) i h) atribuïx als municipis competències per a garantir la seguretat enels llocs públics -entre els que es troben les platges- i la protecció del medi ambient i de lasalubritat pública, en els termes que determine la legislació estatal i autonòmica.