S'està cercant, espereu....

Concursos Vigents - València

Relació de Concursos de l´Ajuntament de València

 

Oposició
Auxiliar Administratiu/va Secretaria d'Alcaldia (TD) i Auxiliars Administratius/ves Secretaria Delegació, Grup Polític o Habilitat. Lliure designació
Convocatòria renovació direcció centres docents municipals
Concurs de mèrits per a selecció i nomenament direccions centres docents públics.
Concurs de mèrits de 10 llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Direcció CMSS) (MD) i 2 llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Direcció Centre Social) (MD)
Concurs de mèrits d'1 lloc de treball de Coordinació Tècnic/a Mitjà/a (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a Treball Social, 6 llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a Treball Social, 4 llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD), categoria Tècnic/a Mitjà/a de Servicis Socials, 3 llocs de treball de Personal Tècnic/a Mitjà/a (Director Centre Social) (MD), categoria Tècnic/a Mitjà/a de Treball Social-Servicis Socials
Convocatòria pel sistema de lliure designació d'1 lloc de Lletrat/a Major, 8 Cap de Servici (TD) i 1 lloc de treball d'Inspector/a Cap/a d'Unitat (TD)
Concurs de mèrits d'1 lloc de treball de Cap d'Oficina de Sistemes (TD), amb categoria d'Informàtic/a, 1 lloc de treball de Cap de Secció Adjunta a Cap de Servici (TD), 4 llocs de treball de Cap de Secció (TD), amb la categoria Arquitecte/a, 1 lloc de treball de Cap de Secció (TD), amb categoria de Biòleg/a, Tècnic/a Gestió Ambiental, Geògraf/a, Professor/a d'Ensenyament Secundari d'aqueixes especialitats
Concurs de mèrits de 16 llocs de treball de Cap de Secció (TD), amb categoria o plaça de Tècnic/a d'Administració General
Concurs de mèrits llocs de treball de Cap de Secció Mitjana (TD) amb categories: 5 Enginyer/a Tècnic/a Industrial; 1 Enginyer/a Tècnic/a - Arquitecte/a Tècnic/a; 1 Arquitecte/a Tècnic/a - Enginyer/a Tècnic/a Industrial; 1 Enginyer/a Tècnic/a Obres Públiques; 1 Enginyer/a Tècnic/a Topografia i 1 lloc de Cap d'Oficina Tècnica de Planificació i Control (TD) amb categoria d'Enginyer/a Tècnic/a Industrial.

Bases Generals Comunes per a procediments de concurs i lliure designació

Bases generals comuns

Publicades en el BOP de data 29 de juny del 2017

Anunci de modificació de les bases generals comun

Publicades en el BOP núm. 237, de data 10 de desembre de 2020