Què és la facturació electrònica? - València

QUÈ ÉS LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA?

La Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació definix en l’article primer a la factura electrònica com “un document electrònic que complix amb els requisits legalment i reglamentàriament exigibles a les factures i que, a més, garantix l’autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut, la qual cosa impedix el repudi de la factura pel seu emissor”.

D’esta definició s’extrauen tres condicionants per a la realització de facturació electrònica amb la mateixa validesa legal que la facturació en paper:

  • Es necessita un format electrònic de factura que ha de contindre els camps obligatoris exigibles a tota factura.
  • És necessari una transmissió telemàtica (ha de partir d’un ordinador, i ser arreplegada per un altre ordinador).
  • Este format electrònic i transmissió telemàtica, han de garantir la seua integritat i autenticitat a través d’una firma electrònica reconeguda.

Finalment i perquè la facturació electrònica tinga la mateixa validesa legal que una factura en paper, es necessita el consentiment d’ambdós parts (emissor i receptor).

Beneficis de la facturació electrònica

Entre els beneficis derivats de la implantació de la factura electrònica i que han motivat a l’Ajuntament de València a impulsar l’adopció d’una plataforma de factura electrònica cal citar:

Racionalització de l’organització 
-- Gestió més segura i eficient 
-- Reducció en els costos de gestió i d’emmagatzemament 
-- Compliment estricte i eficient de la normativa legal

Servici al teixit empresarial 
-- Reducció en els costos de gestió per al proveïdor 
-- Facilitació de la comunicació entre els proveïdors i l’Administració 
-- Flexibilitat en la tramitació 
-- Agilitat en la gestió econòmica

Projecció política, social i econòmica 
-- Integració en la xarxa de sistemes actuals i futurs 
-- Interoperabilitat amb projectes autonòmics, estatals i europeus 
-- Consolidació de les línies funcionals i estratègiques d’Administració Electrònica