S'està cercant, espereu....

Compte General - València

Compte General

Acord plenari d'aprovació del Compte General de la Corporació del exercici 2022 (pdf 49 kb)

Compte anual consolidat de l'Ajuntament de València 2022

Compte anual consolidat de l'Ajuntament de València 2022 (pdf 1.6 Mb)

Compte Anual del Ajuntament de València 2022

Memoria del Ajuntament 2022 (pdf 19 Mb)

Annex 1.1. Liquidació Pressupost de Gastos (pdf 6,9 Mb)Annex 1.2. Liquidació Pressupost d'Ingressos (pdf 2,7 Mb) Annex 1.2. Liquidació Pressupost de Gastos (bolsas de vinculación) (pdf 2,7 Mb) Annex 2. Organigram (pdf 397 kb)Annex 3. Gestió indirecta dels serveis públics (pdf 949 kb) Annex 4.1 Balanç de Comprovació (sense incloure regularització fi d'exercici) (pdf 1,6 Mb) Annex 4.2 Balanç de Comprovació (sense incloure tancament de comptabilitat) (pdf 1,6 Mb) Annex 4.3 Balanç de Comprovació (incloent regularització fi d'exercici) (pdf 1,6 Mb) Annex 5. Béns destinats a l'us general (pdf 13,7 Mb) Annex 6. Passius financers (pdf 372 kb) Annex 7.1. Subvencions Reb. Actius corrents i gastos (pdf 670 kb) Annex 7.2. Subv. Reb. Inmov. No financer (pdf 1,1 Mb) Annex 7.3. Transferències y subvencions concedides (pdf 398 kb) Annex 8. Contratació administrativa. Procediments d'adjudicació (pdf 725 kb) Annex 9. Modificacions de crèdit (pdf 8,2 Mb) Annex 10. Remanents de crèdit (pdf 4,6 Mb) Annex 11. Drets anul·lats (P.corrent) (pdf 293 kb) Annex 12. Drets cancel·lats (P.corrent) (pdf 35 kb) Annex 13. Recaptació neta (pdf 524 kb) Annex 14.1 Devolucions d'ingressos (pdf 77 kb) Annex 14.2 Devolucions d'ingressos (posic. presupuestària) (pdf 373 kb) Annex 15.1 Compromisos d'ingrés (articles) (pdf 39 kb) Annex 15.2 Compromisos d'ingrés (posic. presupuestària) (pdf 263 kb) Annex 16.1 Obligacions pressupostos tancats (articles) (pdf 265 kb) Annex 16.2 Obligacions pressupostos tancats (posic. presupuestària) (pdf 1,3 Mb) Annex 16.3 Obligacions pressupostos tancats (resum anys) (pdf 42 kb) Annex 17.1 Drets pendents de cobrament totals (articles) (pdf 1,0 Mb) Annex 17.2 Drets pendents de cobrament totals (posic. presupuestària) (pdf 4,1 Mb) Annex 17.3 Drets pendents de cobramente totals (resum anys) (pdf 59 kb) Annex 18.1 Drets anul·lats (P.tancats) (articles) (pdf 691 kb) Annex 18.2 Drets anul·lats (posic. presupuestària) (pdf 2,6 Mb) Annex 18.3 Drets anul·lats (resum anys) (pdf 37 kb) Annex 19.1 Drets cancel·lats (articles) (pdf 947 kb) Annex 19.2 Drets cancel·lats (posic.presupuestària) (pdf 3,7 Mb) Annex 19.3 Drets cancel·lats (resum anys) (pdf 50 kb) Annex 20.1 Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (article) (pdf 113 kb) Annex 20.2 Compromisos de gasto amb càrrec a ex. posteriors (posic. presupuestària) (pdf 1,1 Mb) Annex 21. Resum execució projectes de gasto (pdf 3,2 Mb) Annex 22. Anualitats pendents projectes de gasto (pdf 1,8 Mb) Annex 23. Gastos amb financiaciament afectat (pdf 3,5 Mb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (1) (pdf 2,7 Mb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (2) (pdf 2,7 Mb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (3) (pdf 2,4 Mb)

Annex 24. Creditors per operacions devengades (complet) (pdf 39,7 Mb)

Annex 25. Resum del cost per elements de les activitats (pdf 4,9 Mb)

Compte Anual 2022 dels Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Empreses Municipals i Fundacions

Comptes anuals 2022 dels Organismes Autònoms

Consell Agrari Municipal Fundació Esportiva Municipal Junta Central Fallera Palau de la Música i Congressos de València Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardinería i Paisatge Patronat Universitat Popular

Mostra de València i Iniciatives AudiovisualsComptes anuals 2022 de las Entitats Públiques Empresarials

E.P.E. Palau de Congressos de València. Comptes anuals i auditoriesComptes anuals 2022 de les Empreses Municipals

AUMSA. Comptes anuals i auditories EMT. Comptes anuals i auditories MERCAVALENCIA. Comptes anuals i auditories


Comptes anuals 2022 de les Fundacions

Fundació C.V. València Clima i Energia. Comptes anuals Fundació C.V. Estrategia, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA). Comptes anuals i auditories Fundació València Activa del Pacte per l'Ocupació. Comptes anuals i auditoriesFundació Visit València. Comptes anuals i auditories

Fundació C.M València Alimentació Sostenible. Comptes anuals i auditories