S'està cercant, espereu....

Inici - València

Inici

El Servici d’Igualtat i Polítiques Inclusives desenvolupa les polítiques d’igualtat de la regidoria amb actuacions en les àrees de Dones i Igualtat, Drets Humans i atenció a la diversitat LGTBI. Impulsa la implicació dels departaments i servicis municipals de forma transversal i descentralitzada amb recursos d’atenció als districtes de la ciutat.

 

 

Per aconseguir-ho, es desenvoluparan els següents plans municipals: Pla Marc d'igualtat entre dones i homes, Pla COMVA (Pla de Convivència Municipal contra la Discriminació i l'Odi a la ciutat de València) i Pla Diversitas d'atenció a la diversitat.

 

Actualitat

Activitats puntuals i periòdiques
Ací es troben les activitats puntuals i periòdiques que programem des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI per a divulgar els temes d'actualitat en l'agenda feminista.

icono-puntero

Descobrix les
nostres notícies

+ Notícies
icono-puntero

Accedix a
l'agenda

+ Agenda
icono-puntero

Les nostres
campanyes avui

+ Campanyes

 

 

També et pot interessar

atencion-victimas

Atenció víctimes
violència masclista
#016

Xarxa de recursos per a víctimes de violència de gènere

musica-igualdad
iconos-listas

Seguix-nos en:

logo-facebook
logo-instagram
logo-youtube
logo-twitter

Àrees d´intervenció >> Àrea d'associacionisme i participació

Consell Municipal de les Dones i per la igualtat

Consell Municipal de les Dones i per la igualtat

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES I PER LA IGUALTAT

L'any 2003 es va constituir la Comissió de Dona sobre la Violència contra les Dones com una comissió especialitzada de treball del Consell d'Acció Social. Aquesta Comissió estava formada per representants dels diferents grups polítics de la corporació, associacions de dones, sindicats, la Federació d'Associacions de Veïns i altres entitats relacionades amb el tema de la violència contra les dones.

Posteriorment, el II Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens 2008-2012, plantejava la constitució d'un Consell Municipal de la Dona com a òrgan de participació sectorial i amb un rang superior a l'extingida Comissió, la qual cosa va fomentar l'augment del nombre d'associacions i entitats amb possibilitat de participar. El Consell Municipal de la Dona va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament de València del 29 de febrer de 2008.

L'Ajuntament de València, en el seu Reglament de transparència i participació ciutadana, aprovat per acord plenari de 28 de setembre de 2012 i modificat per acord plenari del 24 d'abril de 2015, exposa que la participació ha de ser un principi inspirador de tota l'actuació municipal, i complement de la democràcia representativa, en una societat en la qual la ciutadania, com a component d'una comunitat política, reclama una presència activa en la presa de decisions; en definitiva, participar consisteix a prendre-hi part en alguna cosa, i sentir-se part d'una ciutat és participar en el seu govern.

Tenint en compte aquests aspectes, les organitzacions de dones de la nostra ciutat, que tant han treballat a favor de la igualtat de gènere i els drets de les dones, són col·lectius fonamentals per a realitzar aquesta tasca de col·laboració amb la corporació municipal en la consecució de la igualtat entre dones i homes. A més, es convida a participar a totes aquelles associacions, entitats i col·lectius entre els objectius dels quals, accions i programes, es trobe la superació del sexisme, l'eliminació de totes les formes de violència i discriminació per raó de sexe, la coeducació o uns altres que tinguen com a finalitat una societat igualitària.

És per açò que es precisava un nou reglament que abordara les següents qüestions:
§ L'ampliació de les seues actuacions i competències en contemplar la igualtat de gènere, per la qual cosa passa a denominar-se de Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
§ L'ampliació de la participació a qualsevol associació o entitat que entre els seus objectius estiga la igualtat de gènere, sense determinar-se limitació numèrica.
§ La nova adscripció del Consell dins de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
§ Es van modificar els criteris d'assistència de les associacions al Consell.
§ Es van modificar els terminis de temps per a l'enviament de les convocatòries de reunions.
§ Es va elaborar dins d'un procés participatiu amb les integrants de l'actual Consell Municipal de la Dona.
§ Donat el volum de modificacions que es van plantejar, es va optar per un nou Reglament que partint de l'anterior, ho derogara, a l'efecte de major claredat en la seua tramitació i publicitat.

L'aprovació del reglament regulador del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, va deixar sense efecte l'anteriorment denominat Consell Municipal de la Dona, com a òrgan consultiu i de participació. Aquest nou reglament va ser aprovat inicialment en el Ple de l'Ajuntament de València del 28 d'abril de 2016 i va entrar en vigor després de la seua publicació en el BOP el 3 d'agost de 2016.

És un òrgan de participació que té caràcter consultiu i d'assessorament als diferents òrgans de l'Ajuntament en matèria de dones i per a la igualtat efectiva entre dones i hòmens, entenent la necessitat que l'enfocament de gènere siga un principi de treball transversal en la intervenció municipal.

Des del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat es fomentarà l'apoderament social, cultural i polític de les dones així com la participació i coordinació del teixit associatiu en l'àmbit de les dones i la igualtat de gènere, promovent la seua relació fluida amb l'Ajuntament.

Components del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat Reglament del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat

ACTES

Acta 18-11-2019 Acta 25-02-2019 Acta 27-02-2018 Acta 21-07-2017 Acta 09-11-2016 Acta 14-01-2016 Acta 28-10-2015 Acta 18-09-2014 Acta 19-12-2013 Acta 11-07-2013 Acta 29-10-2012 Acta 28-12-2011 Acta 30-6-2010 Acta 8-2-2010

II Trobada d'associacions de Dones de València 2011

Informació addicional