S'està cercant, espereu....

Centre d’atenció a la immigració - València

Centre d'atenció a la immigració

El CAI és un recurs focalitzat en la matèria d'immigració que forma part i complementa la xarxa primària bàsica de Serveis Socials d'àmbit municipal oferint, entre altres serveis, informació i assessorament jurídic a entitats, particulars, altres administracions públiques o tècnics municipals, així com formació a col·lectius i associacions i elaboració dels informes d'arrelament.

El CAI és l'agència PANGEA de la ciutat de València i, com a centre dependent de l'Ajuntament de València, destina els seus serveis a la població immigrant del municipi.
 

CAI - Informació i assessorament jurídic

- Servei d'orientació telefònica i telemàtica:

Sobre temes genèrics d'estrangeria i sobre l'accessibilitat a recursos socials de la població estrangera, per als usuaris derivats des dels Centres de Serveis Socials Municipals, des d'altres àrees del propi CAI, o que accedeixen per iniciativa pròpia. 

A la disposició dels tècnics municipals i de les Entitats d'Iniciativa Social, sobre temes relacionats amb la immigració, tant relatius a la normativa jurídica com a l'accés d'aquesta població als diferents sistemes de protecció social. 
Horari de 8:30h a 14:00 h, de dilluns a divendres.

- Elaboració, recopilació i difusió d'informació documental i de materials informatius relacionats amb el sector d'immigració, als diferents serveis municipals d'informació al ciutadà/a i a les Entitats de la Iniciativa Social.